Traditional

望江南/憶江南

江南蝶,斜日一雙雙。
身似何郎全傅粉,心如韓壽愛偷香。
天賦與輕狂。
微雨後,薄翅膩煙光。
才伴遊蜂來小院,又隨飛絮過東墻。
長是為花忙。

Simplified

望江南/忆江南

江南蝶,斜日一双双。
身似何郎全傅粉,心如韩寿爱偷香。
天赋与轻狂。
微雨後,薄翅腻烟光。
才伴游蜂来小院,又随飞絮过东墙。
长是为花忙。

Pronunciation

wàng jiāng nán / yì jiāng nán

jiāng nán dié , xié rì yī shuāng shuāng 。
shēn sì hé láng quán fù fěn , xīn rú hán shòu ài tōu xiāng 。
tiān fù yǔ qīng kuáng 。
wēi yǔ hòu , báo chì nì yān guāng 。
cái bàn yóu fēng lái xiǎo yuàn , yòu suí fēi xù guò dōng qiáng 。
cháng shì wéi huā máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.