Traditional

望江南 以上二首,依托陶隱居,見金液還丹

長生藥,本是五行仙。
子午二門開卯酉,四時運火合乾坤。
龍虎自相

Simplified

望江南 以上二首,依托陶隐居,见金液还丹

长生药,本是五行仙。
子午二门开卯酉,四时运火合乾坤。
龙虎自相

Pronunciation

wàng jiāng nán yǐ shàng èr shǒu , yī tuō táo yǐn jū , jiàn jīn yè huán dān

cháng shēng yào , běn shì wǔ xíng xiān 。
zǐ wǔ èr mén kāi mǎo yǒu , sì shí yùn huǒ hé qián kūn 。
lóng hǔ zì xiāng

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.