Traditional

望江南 金完顏亮求仙,依托乩仙詞,見輿地

才舉意,玄象照離宮。
坎女離男金水火,幾多鐵騎漫英雄。
最苦是雲中。
遼陽鶴,驚起老蒼龍。
四海九州沾惠澤,狼煙影裏弄清風。
堪作主人

Simplified

望江南 金完颜亮求仙,依托乩仙词,见舆地

才举意,玄象照离宫。
坎女离男金水火,几多铁骑漫英雄。
最苦是云中。
辽阳鹤,惊起老苍龙。
四海九州沾惠泽,狼烟影里弄清风。
堪作主人

Pronunciation

wàng jiāng nán jīn wán yán liàng qiú xiān , yī tuō jī xiān cí , jiàn yú dì

cái jǔ yì , xuán xiàng zhào lí gōng 。
kǎn nǚ lí nán jīn shuǐ huǒ , jī duō tiě qí màn yīng xióng 。
zuì kǔ shì yún zhōng 。
liáo yáng hè , jīng qǐ lǎo cāng lóng 。
sì hǎi jiǔ zhōu zhān huì zé , láng yān yǐng lǐ nòng qīng fēng 。
kān zuò zhǔ rén

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.