Traditional

望江南

還丹術,切要經手傳。
若信故方終日誤,顛來倒去倒來顛。
不得怨神

Simplified

望江南

还丹术,切要经手传。
若信故方终日误,颠来倒去倒来颠。
不得怨神

Pronunciation

wàng jiāng nán

huán dān shù , qiē yào jīng shǒu chuán 。
ruò xìn gù fāng zhōng rì wù , diān lái dǎo qù dǎo lái diān 。
bù dé yuàn shén

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.