Traditional

望簡寂觀

青嶂青溪直復斜,白雞白犬到人家。
仙人住在最高處,向晚春泉流白花。

Simplified

望简寂观

青嶂青溪直复斜,白鸡白犬到人家。
仙人住在最高处,向晚春泉流白花。

Pronunciation

wàng jiǎn jì guān

qīng zhàng qīng xī zhí fù xié , bái jī bái quǎn dào rén jiā 。
xiān rén zhù zài zuì gāo chǔ , xiàng wǎn chūn quán liú bái huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.