Traditional

望野詩

試策千金馬。
來登五丈原。
有城仍舊縣。
無樹即新村。
水向蘭池泊。
日斜細柳園。
涸渚通沙路。
寒渠塞水門。
但得風雲賞。
何須人事論。

Simplified

望野诗

试策千金马。
来登五丈原。
有城仍旧县。
无树即新村。
水向兰池泊。
日斜细柳园。
涸渚通沙路。
寒渠塞水门。
但得风云赏。
何须人事论。

Pronunciation

wàng yě shī

shì cè qiān jīn mǎ , lái dēng wǔ zhàng yuán , yǒu chéng réng jiù xiàn , wú shù jí xīn cūn , shuǐ xiàng lán chí bó , rì xié xì liǔ yuán , hé zhǔ tōng shā lù , hán qú sāi shuǐ mén , dàn dé fēng yún shǎng , hé xū rén shì lùn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.