Traditional

望霽

夜雨勿厭空階聲,天公欲作明朝晴。
明朝甲子最畏雨,榜舟入市聞古語。
今年雨陽俱及時,麥已入倉雲四垂。
雨來不駛亦不遲,大點如菽細如絲。
徐徐雲開見杲日,晚禾吹花早禾實。
但令有米送官倉,豆飯藜羹甘似蜜。

Simplified

望霁

夜雨勿厌空阶声,天公欲作明朝晴。
明朝甲子最畏雨,榜舟入市闻古语。
今年雨阳俱及时,麦已入仓云四垂。
雨来不驶亦不迟,大点如菽细如丝。
徐徐云开见杲日,晚禾吹花早禾实。
但令有米送官仓,豆饭藜羹甘似蜜。

Pronunciation

wàng jì

yè yǔ wù yàn kōng jiē shēng , tiān gōng yù zuò míng zhāo qíng 。
míng zhāo jiǎ zǐ zuì wèi yǔ , bǎng zhōu rù shì wén gǔ yǔ 。
jīn nián yǔ yáng jù jí shí , mài yǐ rù cāng yún sì chuí 。
yǔ lái bù shǐ yì bù chí , dà diǎn rú shū xì rú sī 。
xú xú yún kāi jiàn gǎo rì , wǎn hé chuī huā zǎo hé shí 。
dàn líng yǒu mǐ sòng guān cāng , dòu fàn lí gēng gān sì mì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.