Traditional

朝上清歌

潔眼朝上清,綠景開紫霞。
皇皇紫微君,左右皆靈娥。
曼聲流睇,和清歌些;至陽無諼,其樂多些;旌蓋颯沓,簫鼓和些;金鳳玉麟,郁駢羅些;反風名香,香氣遐些;瓊田瑤草,壽無涯些;君著玉衣,升玉車些;欲降瓊宮,玉女家些;其桃千年,始著花些。
蕭寥天清而滅雲,目瓊瓊兮情感。
珮隨香兮夜聞,肅肅兮愔愔。
啟天和兮洞靈心,和為丹兮雲為馬。
君乘之觴於瑤池之上兮,三光羅列而在下。

Simplified

朝上清歌

洁眼朝上清,绿景开紫霞。
皇皇紫微君,左右皆灵娥。
曼声流睇,和清歌些;至阳无谖,其乐多些;旌盖飒沓,箫鼓和些;金凤玉麟,郁骈罗些;反风名香,香气遐些;琼田瑶草,寿无涯些;君著玉衣,升玉车些;欲降琼宫,玉女家些;其桃千年,始著花些。
萧寥天清而灭云,目琼琼兮情感。
珮随香兮夜闻,肃肃兮愔愔。
启天和兮洞灵心,和为丹兮云为马。
君乘之觞于瑶池之上兮,三光罗列而在下。

Pronunciation

zhāo shàng qīng gē

jié yǎn zhāo shàng qīng , lǜ jǐng kāi zǐ xiá 。
huáng huáng zǐ wēi jūn , zuǒ yòu jiē líng é 。
màn shēng liú dì , hé qīng gē xiē û zhì yáng wú xuān , qí lè duō xiē û jīng gài sà tà , xiāo gǔ hé xiē û jīn fèng yù lín , yù pián luó xiē û fǎn fēng míng xiāng , xiāng qì xiá xiē û qióng tián yáo cǎo , shòu wú yá xiē û jūn zhù yù yī , shēng yù chē xiē û yù jiàng qióng gōng , yù nǚ jiā xiē û qí táo qiān nián , shǐ zhù huā xiē 。
xiāo liáo tiān qīng ér miè yún , mù qióng qióng xī qíng gǎn 。
pèi suí xiāng xī yè wén , sù sù xī yīn yīn 。
qǐ tiān hé xī dòng líng xīn , hé wéi dān xī yún wéi mǎ 。
jūn chéng zhī shāng yú yáo chí zhī shàng xī , sān guāng luó liè ér zài xià 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.