Traditional

朝中措

平山闌檻倚晴空。
山色有無中。
手種堂前垂柳,別來幾度春風。
文章太守,揮毫萬字,一飲千鍾。
行樂直須年少,尊前看取衰翁。

Simplified

朝中措

平山阑槛倚晴空。
山色有无中。
手种堂前垂柳,别来几度春风。
文章太守,挥毫万字,一饮千锺。
行乐直须年少,尊前看取衰翁。

Pronunciation

zhāo zhōng cuò

píng shān lán jiàn yǐ qíng kōng 。
shān sè yǒu wú zhōng 。
shǒu zhǒng táng qián chuí liǔ , bié lái jī dù chūn fēng 。
wén zhāng tài shǒu , huī háo wàn zì , yī yǐn qiān zhōng 。
xíng lè zhí xū nián shǎo , zūn qián kàn qǔ shuāi wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.