Traditional

朝中措 梅

幽姿不入少年場,無語隻淒涼。
一個飄零身世,十分冷淡心腸。
江頭月底,新詩舊夢,孤恨清香。
任是春風不管,也曾先識東皇。

Simplified

朝中措 梅

幽姿不入少年场,无语只凄凉。
一个飘零身世,十分冷淡心肠。
江头月底,新诗旧梦,孤恨清香。
任是春风不管,也曾先识东皇。

Pronunciation

zhāo zhōng cuò méi

yōu zī bù rù shǎo nián cháng , wú yǔ zhī qī liáng 。
yī gè piāo líng shēn shì , shí fēn lěng dàn xīn cháng 。
jiāng tóu yuè dǐ , xīn shī jiù mèng , gū hèn qīng xiāng 。
rèn shì chūn fēng bù guǎn , yě zēng xiān shí dōng huáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.