Traditional

朝饑食齏面甚美戲作

一杯齏餺飥,手自芼油蔥。
天上蘇陀供,懸知未易同。

Simplified

朝饥食齑面甚美戏作

一杯齑餺飥,手自芼油葱。
天上苏陀供,悬知未易同。

Pronunciation

zhāo jī shí jī miàn shèn měi xì zuò

yī bēi jī bó tuō , shǒu zì máo yóu cōng 。
tiān shàng sū tuó gōng , xuán zhī wèi yì tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.