Traditional

木蘭花慢

閱邯鄲夢境,嘆綠鬢,早霜侵。
奈華嶽燒丹,青溪看鶴,尚負初心。
年來向濁世裏,悟真詮秘訣絕幽深。
養就金芝九畹,種成琪樹千林。
星壇夜學步虛吟。
露冷透瑤簪。
對翠鳳披雲,青鸞溯月,宮闕蕭森。
瑯函一封奏罷,自鈞天帝所有知音。
卻過蓬壺嘯傲,世間歲月駸駸。

Simplified

木兰花慢

阅邯郸梦境,叹绿鬓,早霜侵。
奈华岳烧丹,青溪看鹤,尚负初心。
年来向浊世里,悟真诠秘诀绝幽深。
养就金芝九畹,种成琪树千林。
星坛夜学步虚吟。
露冷透瑶簪。
对翠凤披云,青鸾溯月,宫阙萧森。
琅函一封奏罢,自钧天帝所有知音。
却过蓬壶啸傲,世间岁月駸駸。

Pronunciation

mù lán huā màn

yuè hán dān mèng jìng , tàn lǜ bìn , zǎo shuāng qīn 。
nài huá yuè shāo dān , qīng xī kàn hè , shàng fù chū xīn 。
nián lái xiàng zhuó shì lǐ , wù zhēn quán mì jué jué yōu shēn 。
yǎng jiù jīn zhī jiǔ wǎn , zhǒng chéng qí shù qiān lín 。
xīng tán yè xué bù xū yín 。
lù lěng tòu yáo zān 。
duì cuì fèng pī yún , qīng luán sù yuè , gōng què xiāo sēn 。
láng hán yī fēng zòu bà , zì jūn tiān dì suǒ yǒu zhī yīn 。
què guò péng hú xiào ào , shì jiān suì yuè qīn qīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.