Traditional

木蘭花慢

本輕清體妙,湛然獨與天遊。
為透入凡胎,五行圈*,四火拘囚。
窮年執迷不悟,認聲爭虛幻故延留。
元舊仙鄉道域,咫尺天地迢遙。
欲求返本還元,誠隻在自心頭。
但默默精思,時時探索,必取功收。
虛空忽然粉碎,盡來生,業障一齊休。
振袂蓬萊閬苑,不愁弱水無舟。

Simplified

木兰花慢

本轻清体妙,湛然独与天游。
为透入凡胎,五行圈*,四火拘囚。
穷年执迷不悟,认声争虚幻故延留。
元旧仙乡道域,咫尺天地迢遥。
欲求返本还元,诚只在自心头。
但默默精思,时时探索,必取功收。
虚空忽然粉碎,尽来生,业障一齐休。
振袂蓬莱阆苑,不愁弱水无舟。

Pronunciation

mù lán huā màn

běn qīng qīng tǐ miào , zhàn rán dú yǔ tiān yóu 。
wéi tòu rù fán tāi , wǔ xíng quān ê, sì huǒ jū qiú 。
qióng nián zhí mí bù wù , rèn shēng zhēng xū huàn gù yán liú 。
yuán jiù xiān xiāng dào yù , zhǐ chǐ tiān dì tiáo yáo 。
yù qiú fǎn běn huán yuán , chéng zhī zài zì xīn tóu 。
dàn mò mò jīng sī , shí shí tàn suǒ , bì qǔ gōng shōu 。
xū kōng hū rán fěn suì , jìn lái shēng , yè zhàng yī qí xiū 。
zhèn mèi péng lái làng yuàn , bù chóu ruò shuǐ wú zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.