Traditional

木芙蓉

晚函秋霧誰相似,如玉佳人帶酒容。

Simplified

木芙蓉

晚函秋雾谁相似,如玉佳人带酒容。

Pronunciation

mù fú róng

wǎn hán qiū wù shuí xiāng sì , rú yù jiā rén dài jiǔ róng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.