Traditional

術家言予今歲畏四孟月而秋尤甚自初秋小疾屢

一生強半臥窮閻,糲飯藜羹似蜜甜。
耄齒覺衰嗟已晚,孟秋屬疾信如占。
危途本自難安步,惡石何妨更痛砭。
堅忍莫為秋雨嘆,牽蘿猶足補茅苫。

Simplified

术家言予今岁畏四孟月而秋尤甚自初秋小疾屡

一生强半卧穷阎,粝饭藜羹似蜜甜。
耄齿觉衰嗟已晚,孟秋属疾信如占。
危途本自难安步,恶石何妨更痛砭。
坚忍莫为秋雨叹,牵萝犹足补茅苫。

Pronunciation

shù jiā yán yú jīn suì wèi sì mèng yuè ér qiū yóu shèn zì chū qiū xiǎo jí lǚ

yī shēng qiáng bàn wò qióng yán , lì fàn lí gēng sì mì tián 。
mào chǐ jué shuāi jiē yǐ wǎn , mèng qiū shǔ jí xìn rú zhān 。
wēi tú běn zì nán ān bù , è shí hé fáng gēng tòng biān 。
jiān rěn mò wéi qiū yǔ tàn , qiān luó yóu zú bǔ máo shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.