Traditional

朱放自杭州與故裏相使君立碑回,因以奉簡,

片石羊公後,淒涼江水濱。
好辭千古事,墮淚萬家人。
鵩集占書久,鸞回刻篆新。
不堪相顧恨,文字日生塵。

Simplified

朱放自杭州与故里相使君立碑回,因以奉简,

片石羊公后,凄凉江水滨。
好辞千古事,堕泪万家人。
鵩集占书久,鸾回刻篆新。
不堪相顾恨,文字日生尘。

Pronunciation

zhū fàng zì háng zhōu yǔ gù lǐ xiāng shǐ jūn lì bēi huí , yīn yǐ fèng jiǎn ,

piàn shí yáng gōng hòu , qī liáng jiāng shuǐ bīn 。
hǎo cí qiān gǔ shì , duò lèi wàn jiā rén 。
fú jí zhān shū jiǔ , luán huí kè zhuàn xīn 。
bù kān xiāng gù hèn , wén zì rì shēng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.