Traditional

朱藤杖紫驄吟

拄上山之上,騎下山之下。
江州去日朱藤杖,忠州歸日紫驄馬。
天生二物濟我窮,我生合是棲棲者。

Simplified

朱藤杖紫骢吟

拄上山之上,骑下山之下。
江州去日朱藤杖,忠州归日紫骢马。
天生二物济我穷,我生合是栖栖者。

Pronunciation

zhū téng zhàng zǐ cōng yín

zhǔ shàng shān zhī shàng , qí xià shān zhī xià 。
jiāng zhōu qù rì zhū téng zhàng , zhōng zhōu guī rì zǐ cōng mǎ 。
tiān shēng èr wù jì wǒ qióng , wǒ shēng hé shì qī qī zhě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.