Traditional

雜興

鋤草春愈茂,養草秋亦衰。
不如兩置之,榮悴渠有時。

Simplified

杂兴

锄草春愈茂,养草秋亦衰。
不如两置之,荣悴渠有时。

Pronunciation

zá xīng

chú cǎo chūn yù mào , yǎng cǎo qiū yì shuāi 。
bù rú liǎng zhì zhī , róng cuì qú yǒu shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.