Traditional

雜興

蘭臺遺漆書,汲冢收竹簡;辛勤萬卷讀,不負百年眼。
圍座浩縱橫,插架高?
嵼。
一笑顧吾兒;銀艾何足綰!

Simplified

杂兴

兰台遗漆书,汲冢收竹简;辛勤万卷读,不负百年眼。
围座浩纵横,插架高?
嵼。
一笑顾吾儿;银艾何足绾!

Pronunciation

zá xīng

lán tái yí qī shū , jí zhǒng shōu zhú jiǎn û xīn qín wàn juàn dú , bù fù bǎi nián yǎn 。
wéi zuò hào zòng héng , chā jià gāo ?
yǎn 。
yī xiào gù wú ér û yín ài hé zú wǎn !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.