Traditional

雜興

散發林間萬事輕,夢魂安穩氣和平。
隻知秋菊有佳色,那問荒雞非惡聲。
達士招呼同嘯傲,福人分付與功名。
一篇說盡逍遙理,始信蒙莊是達生。

Simplified

杂兴

散发林间万事轻,梦魂安稳气和平。
只知秋菊有佳色,那问荒鸡非恶声。
达士招呼同啸傲,福人分付与功名。
一篇说尽逍遥理,始信蒙庄是达生。

Pronunciation

zá xīng

sàn fā lín jiān wàn shì qīng , mèng hún ān wěn qì hé píng 。
zhī zhī qiū jú yǒu jiā sè , nà wèn huāng jī fēi è shēng 。
dá shì zhāo hū tóng xiào ào , fú rén fēn fù yǔ gōng míng 。
yī piān shuō jìn xiāo yáo lǐ , shǐ xìn mēng zhuāng shì dá shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.