Traditional

雜興

暮年常苦睡為祟,好事新分安樂茶。
更得小瓢吾事足,山家風味似僧家。

Simplified

杂兴

暮年常苦睡为祟,好事新分安乐茶。
更得小瓢吾事足,山家风味似僧家。

Pronunciation

zá xīng

mù nián cháng kǔ shuì wéi suì , hǎo shì xīn fēn ān lè chá 。
gēng dé xiǎo piáo wú shì zú , shān jiā fēng wèi sì sēng jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.