Traditional

雜詠八首上禮部李侍郎·古劍

龍泉閑古匣,苔蘚淪此地。
何意久藏鋒,翻令世人棄。
鐵衣今正澀,寶刃猶可試。
倘遇拂拭恩,應知剸犀利。

Simplified

杂咏八首上礼部李侍郎·古剑

龙泉闲古匣,苔藓沦此地。
何意久藏锋,翻令世人弃。
铁衣今正涩,宝刃犹可试。
倘遇拂拭恩,应知剸犀利。

Pronunciation

zá yǒng bā shǒu shàng lǐ bù lǐ shì láng · gǔ jiàn

lóng quán xián gǔ xiá , tái xiǎn lún cǐ dì 。
hé yì jiǔ cáng fēng , fān líng shì rén qì 。
tiě yī jīn zhèng sè , bǎo rèn yóu kě shì 。
tǎng yù fú shì ēn , yīng zhī tuán xī lì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.