Traditional

雜詠八首上禮部李侍郎·白鷺

亭亭常獨立,川上時延頸。
秋水寒白毛,夕陽吊孤影。
幽姿閑自媚,逸翮思一騁。
如有長風吹,青雲在俄頃。

Simplified

杂咏八首上礼部李侍郎·白鹭

亭亭常独立,川上时延颈。
秋水寒白毛,夕阳吊孤影。
幽姿闲自媚,逸翮思一骋。
如有长风吹,青云在俄顷。

Pronunciation

zá yǒng bā shǒu shàng lǐ bù lǐ shì láng · bái lù

tíng tíng cháng dú lì , chuān shàng shí yán jǐng 。
qiū shuǐ hán bái máo , xī yáng diào gū yǐng 。
yōu zī xián zì mèi , yì hé sī yī chěng 。
rú yǒu cháng fēng chuī , qīng yún zài é qǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.