Traditional

雜詠

仕囷風波歸可樂,生如疣贅死何悲?
極如此手終無巧,那得隨人盡作癡!

Simplified

杂咏

仕囷风波归可乐,生如疣赘死何悲?
极如此手终无巧,那得随人尽作痴!

Pronunciation

zá yǒng

shì qūn fēng bō guī kě lè , shēng rú yóu zhuì sǐ hé bēi ?
jí rú cǐ shǒu zhōng wú qiǎo , nà dé suí rén jìn zuò chī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.