Traditional

雜詠

得過一日且一日,安知今吾非故吾。
袖手明窗讀周易,不辜香飯一齋盂。

Simplified

杂咏

得过一日且一日,安知今吾非故吾。
袖手明窗读周易,不辜香饭一斋盂。

Pronunciation

zá yǒng

dé guò yī rì qiě yī rì , ān zhī jīn wú fēi gù wú 。
xiù shǒu míng chuāng dú zhōu yì , bù gū xiāng fàn yī zhāi yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.