Traditional

雜感

勸君莫識一丁字,此事從來誤幾人!
輸與茅檐負暄叟,時時睡覺一頻伸。

Simplified

杂感

劝君莫识一丁字,此事从来误几人!
输与茅檐负暄叟,时时睡觉一频伸。

Pronunciation

zá gǎn

quàn jūn mò shí yī dīng zì , cǐ shì cóng lái wù jī rén !
shū yǔ máo yán fù xuān sǒu , shí shí shuì jué yī pín shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.