Traditional

雜感

百年鼎鼎成何事?
寒暑相催即白頭。
縱得金丹真不死,摩挲銅狄更添愁。

Simplified

杂感

百年鼎鼎成何事?
寒暑相催即白头。
纵得金丹真不死,摩挲铜狄更添愁。

Pronunciation

zá gǎn

bǎi nián dǐng dǐng chéng hé shì ?
hán shǔ xiāng cuī jí bái tóu 。
zòng dé jīn dān zhēn bù sǐ , mó suō tóng dí gēng tiān chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.