Traditional

雜感

早仕讒銷骨,遲歸悔噬臍。
短衣猶掩脛,窮巷固多泥。
婢喜蠶三幼,奴貪雨一犁。
衡茅明我眼,刮膜謝金篦。

Simplified

杂感

早仕谗销骨,迟归悔噬脐。
短衣犹掩胫,穷巷固多泥。
婢喜蚕三幼,奴贪雨一犁。
衡茅明我眼,刮膜谢金篦。

Pronunciation

zá gǎn

zǎo shì chán xiāo gǔ , chí guī huǐ shì qí 。
duǎn yī yóu yǎn jìng , qióng xiàng gù duō ní 。
bì xǐ cán sān yòu , nú tān yǔ yī lí 。
héng máo míng wǒ yǎn , guā mó xiè jīn bì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.