Traditional

雜感

鶴乘軒車已堪嘆,狐戴髑髏何可親?
勸君一笑掃除盡,來作人間百歲人。

Simplified

杂感

鹤乘轩车已堪叹,狐戴髑髅何可亲?
劝君一笑扫除尽,来作人间百岁人。

Pronunciation

zá gǎn

hè chéng xuān chē yǐ kān tàn , hú dài dū lóu hé kě qīn ?
quàn jūn yī xiào sǎo chú jìn , lái zuò rén jiān bǎi suì rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.