Traditional

雜曲歌辭·樂世

管急絲繁拍漸稠,綠腰宛轉曲終頭。
誠知樂世聲聲樂,老病人聽未免愁。

Simplified

杂曲歌辞·乐世

管急丝繁拍渐稠,绿腰宛转曲终头。
诚知乐世声声乐,老病人听未免愁。

Pronunciation

zá qū gē cí · lè shì

guǎn jí sī fán pāi jiàn chóu , lǜ yāo wǎn zhuǎn qū zhōng tóu 。
chéng zhī lè shì shēng shēng lè , lǎo bìng rén tīng wèi miǎn chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.