Traditional

雜曲歌辭·伊川歌第一

秋風明月獨離居,蕩子從戎十載餘。
征人去日殷勤屬,歸雁來時數寄書。

Simplified

杂曲歌辞·伊川歌第一

秋风明月独离居,荡子从戎十载馀。
征人去日殷勤属,归雁来时数寄书。

Pronunciation

zá qū gē cí · yī chuān gē dì yī

qiū fēng míng yuè dú lí jū , dàng zǐ cóng róng shí zài yú 。
zhēng rén qù rì yīn qín shǔ , guī yàn lái shí shù jì shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.