Traditional

雜曲歌辭·古離別

西江上,風動麻姑嫁時浪。
西山為水水為塵,不是人間離別人。

Simplified

杂曲歌辞·古离别

西江上,风动麻姑嫁时浪。
西山为水水为尘,不是人间离别人。

Pronunciation

zá qū gē cí · gǔ lí bié

xī jiāng shàng , fēng dòng má gū jià shí làng 。
xī shān wéi shuǐ shuǐ wéi chén , bù shì rén jiān lí bié rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.