Traditional

雜曲歌辭·憶江南

江南好,風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。
能不憶江南。
江南憶,最憶是杭州。
山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭。
何日更重遊。
江南憶,其次憶吳宮。
吳酒一杯春竹葉,吳娃雙舞醉芙蓉。
早晚復相逢。

Simplified

杂曲歌辞·忆江南

江南好,风景旧曾谙。
日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。
能不忆江南。
江南忆,最忆是杭州。
山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。
何日更重游。
江南忆,其次忆吴宫。
吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。
早晚复相逢。

Pronunciation

zá qū gē cí · yì jiāng nán

jiāng nán hǎo , fēng jǐng jiù zēng ān 。
rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 。
néng bù yì jiāng nán 。
jiāng nán yì , zuì yì shì háng zhōu 。
shān sì yuè zhōng xún guì zǐ , jùn tíng zhěn shàng kàn cháo tóu 。
hé rì gēng zhòng yóu 。
jiāng nán yì , qí cì yì wú gōng 。
wú jiǔ yī bēi chūn zhú yè , wú wá shuāng wǔ zuì fú róng 。
zǎo wǎn fù xiāng féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.