Traditional

雜曲歌辭·戰勝樂

百戰得功名,天兵意氣生。
三邊永不戰,此是我皇英。

Simplified

杂曲歌辞·战胜乐

百战得功名,天兵意气生。
三边永不战,此是我皇英。

Pronunciation

zá qū gē cí · zhàn shèng lè

bǎi zhàn dé gōng míng , tiān bīng yì qì shēng 。
sān biān yǒng bù zhàn , cǐ shì wǒ huáng yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.