Traditional

雜曲歌辭·桃花曲

魏帝宮人舞鳳樓,隋家天子泛龍舟。
君王夜醉春眠晏,不覺桃花逐水流。

Simplified

杂曲歌辞·桃花曲

魏帝宫人舞凤楼,隋家天子泛龙舟。
君王夜醉春眠晏,不觉桃花逐水流。

Pronunciation

zá qū gē cí · táo huā qū

wèi dì gōng rén wǔ fèng lóu , suí jiā tiān zǐ fàn lóng zhōu 。
jūn wáng yè zuì chūn mián yàn , bù jué táo huā zhú shuǐ liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.