Traditional

雜曲歌辭·水調歌第四

隴頭一段氣長秋,舉目蕭條總是愁。
隻為征人多下淚,年年添作斷腸流。

Simplified

杂曲歌辞·水调歌第四

陇头一段气长秋,举目萧条总是愁。
只为征人多下泪,年年添作断肠流。

Pronunciation

zá qū gē cí · shuǐ diào gē dì sì

lǒng tóu yī duàn qì cháng qiū , jǔ mù xiāo tiáo zǒng shì chóu 。
zhī wéi zhēng rén duō xià lèi , nián nián tiān zuò duàn cháng liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.