Traditional

雜曲歌辭·水鼓子

雕弓白羽獵初回,薄夜牛羊復下來。
夢水河邊秋草合,黑山峰外陣雲開。

Simplified

杂曲歌辞·水鼓子

雕弓白羽猎初回,薄夜牛羊复下来。
梦水河边秋草合,黑山峰外阵云开。

Pronunciation

zá qū gē cí · shuǐ gǔ zǐ

diāo gōng bái yǔ liè chū huí , báo yè niú yáng fù xià lái 。
mèng shuǐ hé biān qiū cǎo hé , hēi shān fēng wài zhèn yún kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.