Traditional

雜曲歌辭·遊子吟

故櫪思疲馬,故窠思迷禽。
浮雲蔽我鄉,躑躅遊子吟。
遊子悲久滯,浮雲郁東岑。
客堂無絲桐,落葉如秋霖。
艱哉遠遊子,所以悲滯淫。
一為浮雲詞,憤塞誰能禁。
馳歸百年內,唯願展所欽。
胡為不歸歟,坐使年病侵。
未老霜繞鬢,非狂火燒心。
太行何難哉,北鬥不可斟。
夜靜星河出,耿耿辰與參。
佳人夐青天,尺素重於金。
泬寥群動異,眇默諸境森。
苔衣上閑階,蟋蟀催寒砧。
立身計幾誤,道險無容針。
三年不還家,萬裏遺錦衾。
夢魂無重阻,離憂罔古今。
胡為不歸歟,辜負匣中琴。
腰下是何物,牽纏曠登尋。
朝與名山期,夕宿楚水陰。
楚水殊演漾,名山窅嶇嶔。
客從洞庭來,婉孌瀟湘深。
橘柚在南國,鴻雁遺秋音。
下有碧草洲,上有青橘林。
引燭窺洞穴,淩波睥天琛。
蒲荷影參差,鳧鶴雛淋涔。
浩歌惜芳杜,散發輕華簪。
胡為不歸歟,淚下沾衣襟。
鳶飛戾霄漢,螻蟻制鳣鱏。
赫赫大聖朝,日月光照臨。
聖主雖啟迪,奇人分湮沈。
層城登雲韶,王府鏘球琳。
鹿鳴誌豐草,況復虞人箴。

Simplified

杂曲歌辞·游子吟

故枥思疲马,故窠思迷禽。
浮云蔽我乡,踯躅游子吟。
游子悲久滞,浮云郁东岑。
客堂无丝桐,落叶如秋霖。
艰哉远游子,所以悲滞淫。
一为浮云词,愤塞谁能禁。
驰归百年内,唯愿展所钦。
胡为不归欤,坐使年病侵。
未老霜绕鬓,非狂火烧心。
太行何难哉,北斗不可斟。
夜静星河出,耿耿辰与参。
佳人夐青天,尺素重于金。
泬寥群动异,眇默诸境森。
苔衣上闲阶,蟋蟀催寒砧。
立身计几误,道险无容针。
三年不还家,万里遗锦衾。
梦魂无重阻,离忧罔古今。
胡为不归欤,辜负匣中琴。
腰下是何物,牵缠旷登寻。
朝与名山期,夕宿楚水阴。
楚水殊演漾,名山窅岖嶔。
客从洞庭来,婉娈潇湘深。
橘柚在南国,鸿雁遗秋音。
下有碧草洲,上有青橘林。
引烛窥洞穴,凌波睥天琛。
蒲荷影参差,凫鹤雏淋涔。
浩歌惜芳杜,散发轻华簪。
胡为不归欤,泪下沾衣襟。
鸢飞戾霄汉,蝼蚁制鳣鱏。
赫赫大圣朝,日月光照临。
圣主虽启迪,奇人分湮沈。
层城登云韶,王府锵球琳。
鹿鸣志丰草,况复虞人箴。

Pronunciation

zá qū gē cí · yóu zǐ yín

gù lì sī pí mǎ , gù kē sī mí qín 。
fú yún bì wǒ xiāng , zhí zhú yóu zǐ yín 。
yóu zǐ bēi jiǔ zhì , fú yún yù dōng cén 。
kè táng wú sī tóng , luò yè rú qiū lín 。
jiān zāi yuǎn yóu zǐ , suǒ yǐ bēi zhì yín 。
yī wéi fú yún cí , fèn sāi shuí néng jīn 。
chí guī bǎi nián nèi , wéi yuàn zhǎn suǒ qīn 。
hú wéi bù guī yú , zuò shǐ nián bìng qīn 。
wèi lǎo shuāng rào bìn , fēi kuáng huǒ shāo xīn 。
tài xíng hé nán zāi , běi dǒu bù kě zhēn 。
yè jìng xīng hé chū , gěng gěng chén yǔ cān 。
jiā rén xiòng qīng tiān , chǐ sù zhòng yú jīn 。
jué liáo qún dòng yì , miǎo mò zhū jìng sēn 。
tái yī shàng xián jiē , xī shuài cuī hán zhēn 。
lì shēn jì jī wù , dào xiǎn wú róng zhēn 。
sān nián bù huán jiā , wàn lǐ yí jǐn qīn 。
mèng hún wú zhòng zǔ , lí yōu wǎng gǔ jīn 。
hú wéi bù guī yú , gū fù xiá zhōng qín 。
yāo xià shì hé wù , qiān chán kuàng dēng xún 。
zhāo yǔ míng shān qī , xī sù chǔ shuǐ yīn 。
chǔ shuǐ shū yǎn yàng , míng shān yǎo qū qīn 。
kè cóng dòng tíng lái , wǎn luán xiāo xiāng shēn 。
jú yòu zài nán guó , hóng yàn yí qiū yīn 。
xià yǒu bì cǎo zhōu , shàng yǒu qīng jú lín 。
yǐn zhú kuī dòng xué , líng bō bì tiān chēn 。
pú hé yǐng cān chà , fú hè chú lín cén 。
hào gē xī fāng dù , sàn fā qīng huá zān 。
hú wéi bù guī yú , lèi xià zhān yī jīn 。
yuān fēi lì xiāo hàn , lóu yǐ zhì zhān xún 。
hè hè dà shèng zhāo , rì yuè guāng zhào lín 。
shèng zhǔ suī qǐ dí , qí rén fēn yān shěn 。
céng chéng dēng yún sháo , wáng fǔ qiāng qiú lín 。
lù míng zhì fēng cǎo , kuàng fù yú rén zhēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.