Traditional

雜曲歌辭·相府蓮

夜聞鄰婦泣,切切有餘哀。
即問緣何事,征人戰未回。

Simplified

杂曲歌辞·相府莲

夜闻邻妇泣,切切有馀哀。
即问缘何事,征人战未回。

Pronunciation

zá qū gē cí · xiāng fǔ lián

yè wén lín fù qì , qiē qiē yǒu yú āi 。
jí wèn yuán hé shì , zhēng rén zhàn wèi huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.