Traditional

雜曲歌辭·破陣樂

秋來四面足風沙,塞外征人暫別家。
千裏不辭行路遠,時光早晚到天涯。
漢兵出頓金微,照日明光鐵衣。
百裏火幡焰焰,千行雲騎騑騑。
蹙踏遼河自竭,鼓噪燕山可飛。
正屬四方朝賀,端知萬舞皇威。
少年膽氣淩雲,共許驍雄出群。
匹馬城南挑戰,單刀薊北從軍。
一鼓鮮卑送款,五餌單於解紛。
誓欲成名報國,羞將開口論勛。

Simplified

杂曲歌辞·破阵乐

秋来四面足风沙,塞外征人暂别家。
千里不辞行路远,时光早晚到天涯。
汉兵出顿金微,照日明光铁衣。
百里火幡焰焰,千行云骑騑騑。
蹙踏辽河自竭,鼓噪燕山可飞。
正属四方朝贺,端知万舞皇威。
少年胆气凌云,共许骁雄出群。
匹马城南挑战,单刀蓟北从军。
一鼓鲜卑送款,五饵单于解纷。
誓欲成名报国,羞将开口论勋。

Pronunciation

zá qū gē cí · pò zhèn lè

qiū lái sì miàn zú fēng shā , sāi wài zhēng rén zàn bié jiā 。
qiān lǐ bù cí xíng lù yuǎn , shí guāng zǎo wǎn dào tiān yá 。
hàn bīng chū dùn jīn wēi , zhào rì míng guāng tiě yī 。
bǎi lǐ huǒ fān yàn yàn , qiān xíng yún qí fēi fēi 。
cù tà liáo hé zì jié , gǔ zào yàn shān kě fēi 。
zhèng shǔ sì fāng zhāo hè , duān zhī wàn wǔ huáng wēi 。
shǎo nián dǎn qì líng yún , gòng xǔ xiāo xióng chū qún 。
pǐ mǎ chéng nán tiāo zhàn , dān dāo jì běi cóng jūn 。
yī gǔ xiān bēi sòng kuǎn , wǔ ěr dān yú jiě fēn 。
shì yù chéng míng bào guó , xiū jiāng kāi kǒu lùn xūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.