Traditional

雜曲歌辭·竹枝

帝子蒼梧不復歸,洞庭葉下荊雲飛。
巴人夜唱竹枝後,腸斷曉猿聲漸稀。

Simplified

杂曲歌辞·竹枝

帝子苍梧不复归,洞庭叶下荆云飞。
巴人夜唱竹枝后,肠断晓猿声渐稀。

Pronunciation

zá qū gē cí · zhú zhī

dì zǐ cāng wú bù fù guī , dòng tíng yè xià jīng yún fēi 。
bā rén yè chàng zhú zhī hòu , cháng duàn xiǎo yuán shēng jiàn xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.