Traditional

雜曲歌辭·舞馬千秋萬歲樂府詞

金天誕聖千秋節,玉醴還分萬壽觴。
試聽紫騮歌樂府,何如騄驥舞華岡。
連騫勢出魚龍變,蹀躞驕生鳥獸行。
歲歲相傳指樹日,翩翩來伴慶雲翔。
聖王至德與天齊,天馬來儀自海西。
腕足齊行拜兩膝,繁驕不進蹈千蹄。
髤髵奮鬣時蹲踏,鼓怒驤身忽上躋。
更有銜杯終宴曲,垂頭掉尾醉如泥。
遠聽明君愛逸才,玉鞭金翅引龍媒。
不因茲白人間有,定是飛黃天上來。
影弄日華相照耀,噴含雲色且徘徊。
莫言闕下桃花舞,別有河中蘭葉開。

Simplified

杂曲歌辞·舞马千秋万岁乐府词

金天诞圣千秋节,玉醴还分万寿觞。
试听紫骝歌乐府,何如騄骥舞华冈。
连骞势出鱼龙变,蹀躞骄生鸟兽行。
岁岁相传指树日,翩翩来伴庆云翔。
圣王至德与天齐,天马来仪自海西。
腕足齐行拜两膝,繁骄不进蹈千蹄。
髤髵奋鬣时蹲踏,鼓怒骧身忽上跻。
更有衔杯终宴曲,垂头掉尾醉如泥。
远听明君爱逸才,玉鞭金翅引龙媒。
不因兹白人间有,定是飞黄天上来。
影弄日华相照耀,喷含云色且徘徊。
莫言阙下桃花舞,别有河中兰叶开。

Pronunciation

zá qū gē cí · wǔ mǎ qiān qiū wàn suì lè fǔ cí

jīn tiān dàn shèng qiān qiū jié , yù lǐ huán fēn wàn shòu shāng 。
shì tīng zǐ liú gē lè fǔ , hé rú lù jì wǔ huá gāng 。
lián qiān shì chū yú lóng biàn , dié xiè jiāo shēng niǎo shòu xíng 。
suì suì xiāng chuán zhǐ shù rì , piān piān lái bàn qìng yún xiáng 。
shèng wáng zhì dé yǔ tiān qí , tiān mǎ lái yí zì hǎi xī 。
wàn zú qí xíng bài liǎng xī , fán jiāo bù jìn dǎo qiān tí 。
xiū ér fèn liè shí dūn tà , gǔ nù xiāng shēn hū shàng jī 。
gēng yǒu xián bēi zhōng yàn qū , chuí tóu diào wěi zuì rú ní 。
yuǎn tīng míng jūn ài yì cái , yù biān jīn chì yǐn lóng méi 。
bù yīn zī bái rén jiān yǒu , dìng shì fēi huáng tiān shàng lái 。
yǐng nòng rì huá xiāng zhào yào , pēn hán yún sè qiě pái huái 。
mò yán què xià táo huā wǔ , bié yǒu hé zhōng lán yè kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.