Traditional

雜曲歌辭·舞馬詞

萬玉朝宗鳳扆,千金率領龍媒。
眄鼓凝驕躞蹀,聽歌弄影徘徊。
天祿遙征衛叔,日龍上借羲和。
將共兩驂爭舞,來隨八駿齊歌。
彩旄八佾成行,時龍五色因方。
屈膝銜杯赴節,傾心獻壽無疆。
帝皂龍駒沛艾,星蘭驥子權奇。
騰倚驤洋應節,繁驕接跡不移。
二聖先天合德,群靈率土可封。
擊石驂馬覃紫燕,扌從金顧步蒼龍。
聖君出震應箓,神馬浮河獻圖。
足踏天庭鼓舞,心將帝樂踟躊。

Simplified

杂曲歌辞·舞马词

万玉朝宗凤扆,千金率领龙媒。
眄鼓凝骄躞蹀,听歌弄影徘徊。
天禄遥征卫叔,日龙上借羲和。
将共两骖争舞,来随八骏齐歌。
彩旄八佾成行,时龙五色因方。
屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆。
帝皂龙驹沛艾,星兰骥子权奇。
腾倚骧洋应节,繁骄接迹不移。
二圣先天合德,群灵率土可封。
击石骖马覃紫燕,扌从金顾步苍龙。
圣君出震应箓,神马浮河献图。
足踏天庭鼓舞,心将帝乐踟踌。

Pronunciation

zá qū gē cí · wǔ mǎ cí

wàn yù zhāo zōng fèng yǐ , qiān jīn shuài lǐng lóng méi 。
miàn gǔ níng jiāo xiè dié , tīng gē nòng yǐng pái huái 。
tiān lù yáo zhēng wèi shū , rì lóng shàng jiè xī hé 。
jiāng gòng liǎng cān zhēng wǔ , lái suí bā jùn qí gē 。
cǎi máo bā yì chéng xíng , shí lóng wǔ sè yīn fāng 。
qū xī xián bēi fù jié , qīng xīn xiàn shòu wú jiāng 。
dì zào lóng jū pèi ài , xīng lán jì zǐ quán qí 。
téng yǐ xiāng yáng yīng jié , fán jiāo jiē jì bù yí 。
èr shèng xiān tiān hé dé , qún líng shuài tǔ kě fēng 。
jī shí cān mǎ tán zǐ yàn , shǒu cóng jīn gù bù cāng lóng 。
shèng jūn chū zhèn yīng lù , shén mǎ fú hé xiàn tú 。
zú tà tiān tíng gǔ wǔ , xīn jiāng dì lè chí chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.