Traditional

雜曲歌辭·金殿樂

入夜秋砧動,千門起四鄰。
不緣樓上月,應為隴頭人。

Simplified

杂曲歌辞·金殿乐

入夜秋砧动,千门起四邻。
不缘楼上月,应为陇头人。

Pronunciation

zá qū gē cí · jīn diàn lè

rù yè qiū zhēn dòng , qiān mén qǐ sì lín 。
bù yuán lóu shàng yuè , yīng wéi lǒng tóu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.