Traditional

雜曲歌辭·鎮西

天邊物色更無春,隻有羊群與馬群。
誰家營裏吹羌笛,哀怨教人不忍聞。
歲去年來拜聖朝,更無山闕對溪橋。
九門楊柳渾無半,猶自千條與萬條。

Simplified

杂曲歌辞·镇西

天边物色更无春,只有羊群与马群。
谁家营里吹羌笛,哀怨教人不忍闻。
岁去年来拜圣朝,更无山阙对溪桥。
九门杨柳浑无半,犹自千条与万条。

Pronunciation

zá qū gē cí · zhèn xī

tiān biān wù sè gēng wú chūn , zhī yǒu yáng qún yǔ mǎ qún 。
shuí jiā yíng lǐ chuī qiāng dí , āi yuàn jiào rén bù rěn wén 。
suì qù nián lái bài shèng zhāo , gēng wú shān què duì xī qiáo 。
jiǔ mén yáng liǔ hún wú bàn , yóu zì qiān tiáo yǔ wàn tiáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.