Traditional

雜曲歌辭·長命女

雲送關西雨,風傳渭北秋。
孤燈然客夢,寒杵搗鄉愁。

Simplified

杂曲歌辞·长命女

云送关西雨,风传渭北秋。
孤灯然客梦,寒杵捣乡愁。

Pronunciation

zá qū gē cí · cháng mìng nǚ

yún sòng guān xī yǔ , fēng chuán wèi běi qiū 。
gū dēng rán kè mèng , hán chǔ dǎo xiāng chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.