Traditional

雜曲歌辭·陸州歌第一

分野中峰變,陰晴眾壑殊。
欲投人處宿,隔浦問樵夫。

Simplified

杂曲歌辞·陆州歌第一

分野中峰变,阴晴众壑殊。
欲投人处宿,隔浦问樵夫。

Pronunciation

zá qū gē cí · lù zhōu gē dì yī

fēn yě zhōng fēng biàn , yīn qíng zhòng hè shū 。
yù tóu rén chǔ sù , gé pǔ wèn qiáo fū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.