Traditional

雜曲歌辭·陸州歌第三

香氣傳空滿,妝花映薄紅。
歌聲天仗外,舞態禦樓中。

Simplified

杂曲歌辞·陆州歌第三

香气传空满,妆花映薄红。
歌声天仗外,舞态御楼中。

Pronunciation

zá qū gē cí · lù zhōu gē dì sān

xiāng qì chuán kōng mǎn , zhuāng huā yìng báo hóng 。
gē shēng tiān zhàng wài , wǔ tài yù lóu zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.