Traditional

雜言無錫惠山寺流泉歌

寺有泉兮泉在山,鏘金鳴玉兮長潺潺。
作潭鏡兮澄寺內,泛巖花兮到人間。
土膏脈動知春早,隈隩陰深長苔草。
處處縈回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。
僧自老,松自新。
流活活,無冬春。
任疏鑿兮與汲引,若有意兮山中人。
偏依佛界通仙境,明滅玲瓏媚林嶺。
宛如太室臨九潭,詎減天臺望三井。
我來結綬未經秋,已厭微官憶舊遊。
且復遲回猶未去,此心隻為靈泉留。

Simplified

杂言无锡惠山寺流泉歌

寺有泉兮泉在山,锵金鸣玉兮长潺潺。
作潭镜兮澄寺内,泛岩花兮到人间。
土膏脉动知春早,隈隩阴深长苔草。
处处萦回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。
僧自老,松自新。
流活活,无冬春。
任疏凿兮与汲引,若有意兮山中人。
偏依佛界通仙境,明灭玲珑媚林岭。
宛如太室临九潭,讵减天台望三井。
我来结绶未经秋,已厌微官忆旧游。
且复迟回犹未去,此心只为灵泉留。

Pronunciation

zá yán wú xī huì shān sì liú quán gē

sì yǒu quán xī quán zài shān , qiāng jīn míng yù xī cháng chán chán 。
zuò tán jìng xī chéng sì nèi , fàn yán huā xī dào rén jiān 。
tǔ gāo mài dòng zhī chūn zǎo , wēi ào yīn shēn cháng tái cǎo 。
chǔ chǔ yíng huí shí dèng xuān , zhāo zhāo guàn shù shān sēng lǎo 。
sēng zì lǎo , sōng zì xīn 。
liú huó huó , wú dōng chūn 。
rèn shū záo xī yǔ jí yǐn , ruò yǒu yì xī shān zhōng rén 。
piān yī fó jiè tōng xiān jìng , míng miè líng lóng mèi lín lǐng 。
wǎn rú tài shì lín jiǔ tán , jù jiǎn tiān tái wàng sān jǐng 。
wǒ lái jié shòu wèi jīng qiū , yǐ yàn wēi guān yì jiù yóu 。
qiě fù chí huí yóu wèi qù , cǐ xīn zhī wéi líng quán liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.