Traditional

雜言月洲歌送趙冽還襄陽

漢之廣矣中有洲,洲如月兮水環流。
流聒聒兮湍與瀨,草青青兮春更秋。
苦竹林,香楓樹,樵子罛師幾家住。
萬山飛雨一川來,巴客歸船傍洲去。
歸人不可遲,芳杜滿洲時。
無限風煙皆自悲,莫辭貧賤阻心期。
家住洲頭定近遠,朝泛輕橈暮當返。
不能隨爾臥芳洲,自念天機一何淺。

Simplified

杂言月洲歌送赵冽还襄阳

汉之广矣中有洲,洲如月兮水环流。
流聒聒兮湍与濑,草青青兮春更秋。
苦竹林,香枫树,樵子罛师几家住。
万山飞雨一川来,巴客归船傍洲去。
归人不可迟,芳杜满洲时。
无限风烟皆自悲,莫辞贫贱阻心期。
家住洲头定近远,朝泛轻桡暮当返。
不能随尔卧芳洲,自念天机一何浅。

Pronunciation

zá yán yuè zhōu gē sòng zhào liè huán xiāng yáng

hàn zhī guǎng yǐ zhōng yǒu zhōu , zhōu rú yuè xī shuǐ huán liú 。
liú guō guō xī tuān yǔ lài , cǎo qīng qīng xī chūn gēng qiū 。
kǔ zhú lín , xiāng fēng shù , qiáo zǐ gū shī jī jiā zhù 。
wàn shān fēi yǔ yī chuān lái , bā kè guī chuán bàng zhōu qù 。
guī rén bù kě chí , fāng dù mǎn zhōu shí 。
wú xiàn fēng yān jiē zì bēi , mò cí pín jiàn zǔ xīn qī 。
jiā zhù zhōu tóu dìng jìn yuǎn , zhāo fàn qīng ráo mù dāng fǎn 。
bù néng suí ěr wò fāng zhōu , zì niàn tiān jī yī hé qiǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.